Algemene voorwaarden

ALGEMEEN


Rotsorg is onderdeel van Buro Rotzorg. Voor Rotsorg gelden dezelfde voorwaarden als voor Buro Rotzorg. Dit betekent dat de namen Rotsorg en Buro Rotzorg in deze algemene voorwaarden inwisselbaar zijn. In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:

-Buro Rotzorg: de opdrachtnemer, gevestigd in Rotterdam (ZH) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66968771.

– Klant/deelnemer: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Buro Rotzorg, die deelneemt aan een coaching en/of training of die materialen huurt bij Buro Rotzorg.

– Boekingsformulier: het boekingsformulier dat per mail toegestuurd wordt door opdrachtgever en dat door opdrachtnemer ingevuld dient te worden voor het maken van een boeking van een coaching  en/of training.

– Coachings: alle coachings (eendaags en meerdaags) die Buro Rotzorg aanbiedt en verzorgt.

– Trainingen: alle trainingen (eendaags en meerdaags) die Buro Rotzorg aanbiedt en verzorgt.

– Materialen: de mogelijkheid voor de klant/deelnemer om materialen te huren bij Buro Rotzorg bij het boeken van een coaching en/of training.

– Overeenkomst: de overeenkomst die de klant sluit met Buro Rotzorg. Dit omvat ook een boeking die de klant maakt ten behoeve van een coaching en/of training

– Algemene Voorwaarden: de onderstaande algemene voorwaarden.

– Website: de website van Buro Rotzorg. Bereikbaar via: www.burorotzorg.nlBOEKING EN BETALING


– Bij een boeking komt er een overeenkomst tot stand met Buro Rotzorg: Prins Frederik Hendrikstraat 18B,3051 ES, Rotterdam – Nederland

– info@burorotzorg.nl

– +31–(0)624882688 Btw-nummer: NL196719057B02 KvK-nummer: 66968771

– Een boeking voor een coaching of training komt tot stand door het invullen van een boekingsformulier en het aanbetalen van 30% van de totale boekingsprijs direct na boeking op: IBAN: NL50KNAB0617287120 (BIC: …) t.n.v. Buro Rotzorg o.v.v. naam, coaching of training en data.

– De boeking is pas definitief als Buro Rotzorg het ingevulde boekingsformulier én de (aan)betaling ontvangen heeft. Na ontvangst van de aanbetaling en het inschrijfformulier ontvangt de klant een bevestiging per e-mail. De aanbetaling dient de klant direct na boeking te voldoen. Het restant van de totale boekingsprijs (de overige 70%) dient uiterlijk 6 weken voor de begindatum van desbetreffende coaching en/of training aan Buro Rotzorg voldaan te worden. Na ontvangst van het restant ontvangt de klant ook hier van een bevestiging per e-mail.

– Indien de boeking binnen 6 weken voor de begindatum plaatsvindt, dient de volledige som (100%) direct na boeking overgemaakt te worden.

– Voor een workshop of training dient de klant de totale prijs van de workshop of training direct na boeking volledig te betalen op: IBAN: NL50KNAB0617287120 (BIC: …) t.n.v. Buro Rotzorg o.v.v. naam, coaching of training en datum.

– Boekingen worden bevestigd op volgorde van binnenkomst en betaling. Mocht de coaching en/of training toch al volgeboekt zijn, dan krijgt de klant hiervan bericht per e-mail.

– Zolang de aanbetaling of volledige som niet betaald is, is de boeking niet definitief.

– Een klacht over de factuur schort de betalingsverplichting van de klant niet op.

– Buro Rotzorg stuurt haar facturen uitsluitend per e-mail. Tenzij expliciet anders afgesproken.

– Buro Rotzorg heeft altijd het recht om een boeking en/of overeenkomst, zonder opgaaf van redenen, te weigeren.

– Aan mondelinge overeenkomsten of boekingen kunnen geen rechten worden ontleend.

– De klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte boeking resp. overeenkomst tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste naam, adres, e-mailadres, woonplaats, geboortedatum en dergelijke.

– Bij boeking verklaart de klant dat hij/zij alle gegevens naar waarheid heeft verstrekt en akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden.

– Gedetailleerde informatie over de geboekte coachings of training (programma, deelnemers, aanvangsttijden, benodigde uitrusting, etc.) ontvangt de klant uiterlijk 14 dagen voor de begindatum per e-mail.

– Deelname aan een coaching of training zonder dat het volledige bedrag is voldaan, is niet mogelijk. Buro Rotzorg heeft dan het recht om de boeking te annuleren conform haar annuleringsvoorwaarden.

– Alle genoemde bedragen op de website zijn inclusief btw.

– De bedragen op zakelijke facturen zijn exclusief btw met vermelding van het btw-bedrag. De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum.ANNULERING EN WIJZIGING DOOR DE DEELNEMER


-Annulering door de klant kan per e-mail geschieden. De datum waarop Buro Rotzorg de annulering per e-mail ontvangen geldt als datum van annulering. De annulering wordt vervolgens per e-mail met een annuleringsnota aan de klant bevestigd.

De annuleringskosten zijn als volgt:

– Bij annulering meer dan 42 dagen voor de begindatum: 30% van totale boekingsbedrag;

– Bij annulering meer dan 14 dagen voor de begindatum: 50% van totale boekingsbedrag;  –Bij annulering 14 dagen of minder voor de begindatum: 100% van totale boekingsbedrag.

– Na boeking van een coaching of training is het niet mogelijk om deze kosteloos te wijzigingen.ANNULERINGEN DOOR BURO ROTZORG


– Alle coachings en trainingen zijn gebaseerd op een minimum aantal deelnemers, dit staat vermeld in de betreffende beschrijving. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt behaald, heeft Buro Rotzorg het recht om de coaching of training te annuleren. Hiervan krijgt u uiterlijk 21 dagen voor de begindatum, per e-mail, bericht waarna Buro Rotzorg het volledig betaalde bedrag zal restitueren aan de klant.

– Bij een eventuele annulering door Buro Rotzorg, ongeacht de reden, heeft de klant de keuze om de coaching, training of dienst kosteloos om te boeken naar een andere datum of de (aan)betaling volledig geretourneerd te krijgen.

– Indien de coaching of training wordt geannuleerd door Buro Rotzorg dan is zij niet aansprakelijkheid voor de door de klant reeds gemaakte kosten zoals (maar niet beperkt tot): verzekeringspremies, en/of aanschaf van materialen.UITVOERING OVEREENKOMST


– Alle overeenkomsten en diensten worden door Buro Rotzorg naar beste eigen inzicht en vermogen uitgevoerd. Er geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De inspanningsverplichting houdt in dat Buro Rotzorg niet kan garanderen dat de gewenste resultaten (daadwerkelijk) behaald worden.

– Buro Rotzorg heeft het recht om bepaalde werkzaamheden of activiteiten door derden te laten verrichten.

– Wanneer een klant (om welke reden dan ook) op de bestemming niet kan deelnemen aan (bepaalde) activiteiten van een coaching of training dan vindt er geen enkele restitutie van de boekingsprijs plaats.

– Buro Rotzorg heeft het recht om het programma en/of de inhoud van een coaching of training zonder overleg te wijzigen.VERZEKERINGEN


– Voor een coaching of training op locatie is de klant verplicht om een bergsport-/reisverzekering af te sluiten. De klant zorgt voor een verzekering met passende dekking. De Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) biedt een bergsportverzekering aan.

– Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt aanbevolen. Bij annulering beoordeelt de verzekeraar of de reden van annulering onder de geldende voorwaarden valt. Is dit het geval, dan krijgt de klant de annuleringskosten geheel of gedeeltelijk terug van de verzekeraar.KOSTEN EN PRIJZEN


– Alle prijzen zijn per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de beschrijving zijn omschreven.

– Alle genoemde bedragen op de website, flyers, folders, brochures en/of social media zijn inclusief btw.PROGRAMMAWIJZIGINGEN


– Alle programma’s zijn onder voorbehoud. Het programma kan door onvoorziene omstandigheden (weersomstandigheden, lichamelijke gesteldheid en/of fitheid van de deelnemers) afwijken van de planning resp. van de beschrijving.

– Tevens behoudt Buro Rotzorg zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, die door wangedrag de coaching of training bemoeilijken of beletten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de uitgesloten deelnemer. De deelnemer heeft in dit geval geen recht op restitutie van het totaaltarief voor de coaching of training of op een gedeelte daarvan.OVERMACHT


– Buro Rotzorg heeft altijd het recht om de overeenkomst te ontbinden indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Buro Rotzorg zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: vertragingen, weersomstandigheden, lichamelijke gesteldheid van de deelnemers, terreur, politieke onrust, natuurrampen, algemene stakingen en meer.

– Wanneer er sprake is van overmacht dan heeft Buro Rotzorg het recht om de overeenkomst, coaching of training(en) zonder schadeloosstellingen te annuleren.VERPLICHTINGEN KLANT/DEELNEMER


– De klant is verplicht voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij/zij de overeenkomst aangaat aan Buro Rotzorg te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de coachings of trainingen. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. De klant is en blijft echter zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij over voldoende conditie beschikt om desbetreffende activiteiten te beoefenen resp. deel te nemen aan de cursus, reis, workshop of training. Bij twijfel wordt aanbevolen om voorafgaand aan de boeking een arts te raadplegen.

– De deelnemer is verplicht tot naleving en opvolging van alle instructies en aanwijzingen van Buro Rotzorg of derden om de goede uitvoering van de coaching, training en/of activiteit te bevorderen. Een deelnemer die hinder of last veroorzaakt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die niet voldoet aan de verplichtingen kan door Buro Rotzorg van (verdere) deelname aan de coaching,  training en/of dienst worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer.

– De deelnemer zal niet deelnemen aan een coaching en/of training indien hij/zij niet in een goede lichamelijke en geestelijke toestand verkeert, alcohol of drugs heeft gebruikt, of medicatie heeft ingenomen die de vaardigheid en reactievermogen kunnen beïnvloeden.

– Drugs of andere verdovende middelen zijn te allen tijde niet toegestaan. Tijdens cursussen en/of reizen waar de deelnemer medicijnen gebruikt die onder de Opiumwet vallen, moet hij/zij een Schengenverklaring (CAK) of een medische verklaring meenemen die de klant bij zijn/haar behandelende arts kan aanvragen (het medicijnpaspoort is geen geldig reisdocument). Onder de Opiumwet vallen o.a. slaapmiddelen, sterke pijnstillers, ADHD-medicijnen, medicinale cannabis.

– Bij een coaching of training. op locatie buiten Nederland is het de verantwoordelijkheid van iedere deelnemer dat hij/zij in het bezit is van een geldig paspoort of identiteitsbewijs.RISICO’S SPORTKLIMMEN


– Net zoals bij het beoefenen van andere sporten bestaat er binnen het sportklimmen een verhoogd risico op blessures en ongelukken die, ondanks het preventief en kundig handelen van de leiding, niet volledig gereduceerd of uitgesloten kunnen worden.AANSPRAKELIJKHEID


– De aansprakelijkheid van Buro Rotzorg is beperkt tot hetgeen in dit artikel is bepaald.

– Indien de reis of cursus door onvoldoende inschrijvingen niet door kan gaan, is Buro

– Rotzorg niet aansprakelijk voor de door de klant reeds gemaakte kosten zoals (maar niet beperkt tot): verzekeringspremies, verblijfskosten, reistickets en/of aanschaf van materialen.

– Buro Rotzorg is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, letsel en/of ongeval van de klant. Noch zal Buro Rotzorg aansprakelijk gesteld kunnen worden voor vertraging en/of schade geleden door deelnemers als gevolg van mechanische pech, grensoverschrijding, ziekte, stakingen en/of overmacht.

– De klant stemt er mee in dat de aangeboden coaching of training risico’s met zich meedragen voor de gezondheid en eventuele schade aan goederen en/of lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.

– Deelname aan een coaching en/of training geschiedt op eigen risico. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Buro Rotzorg zelf, is Buro Rotzorg niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die de klant lijdt als gevolg van ongevallen die plaatsvinden tijdens de coaching of training, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.

– Buro Rotzorg is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet melden van belangrijke persoonlijke omstandigheden, een ontoereikende gezondheid of conditie, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van aanwijzingen en/of instructies.

– Indien Buro Rotzorg aansprakelijk is, voor wat voor schade dan ook, dan is zij alleen aansprakelijk voor directe schade en niet voor indirecte schade zoals: gemiste besparingen, gevolgschade, reputatieschade of teleurstellende verwachtingen.

– Iedere aansprakelijkheid van Buro Rotzorg is beperkt tot maximaal en eenmaal het cursus- of reisbedrag dat zij in rekening heeft gebracht. In ieder geval is haar aansprakelijkheid nooit hoger dan het bedrag dat zij van haar verzekeraar ontvangt.

– Buro Rotzorg is in ieder geval niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

– De klant dient Buro Rotzorg binnen 1 jaar na ontdekking van schade of kosten aansprakelijk te stellen. Als de klant Buro Rotzorg na deze periode aansprakelijk stelt dan heeft hij/zij geen recht meer op enige schadevergoeding.

– De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Buro Rotzorg.

– De klant is aansprakelijk voor alle schade die Buro Rotzorg lijdt wanneer de klant zijn verplichtingen niet nakomt en/of instructies niet opvolgt.KLACHTEN

– Klachten moeten binnen 30 dagen na ontdekking via e-mail gemeld en gemotiveerd worden aan Buro Rotzorg.

– Een klacht schort de betalingsverplichtingen of de overige verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet op.

– Buro Rotzorg handelt een klacht binnen 30 dagen af. Indien zij een langere afhandelingstermijn nodig heeft, wordt de klant daarover geïnformeerd via e-mail.

– Indien de klacht terecht is, heeft Buro Rotzorg de mogelijkheid tussen aanpassing van het coachings- of trainingstarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de dienst of activiteit.TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER


– Op alle overeenkomsten, boekingen, diensten en activiteiten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.

– Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

– Een geschil wordt pas voorgelegd aan de bevoegde rechter nadat partijen geprobeerd hebben om het geschil onderling op te lossen.MATERIAALHUUR


– Het gebruik van huurmateriaal is te allen tijde voor risico van klant.

– Alle huurmaterialen zijn van gerenommeerde fabrikanten, voldoen aan de internationale veiligheidsstandaarden en verkeren in goede staat.

– Voor de huurprijs worden alleen de daadwerkelijke klimdagen in rekening gebracht. Na de huurperiode heeft de klant de mogelijkheid om het materiaal over te nemen tegen winkelprijs (in geval van nieuw materiaal) of dagwaarde (in geval van gebruikt materiaal) met aftrek van de betaalde huurprijs.

– In geval van beschadiging, verlies of indien de gehuurde materialen niet compleet retour komen, heeft Buro Rotzorg het recht om de kosten van vervanging bij de deelnemer in rekening te brengen.

– De klant is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De klant dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden. De klant mag geen wijzigingen aan het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van Buro Rotzorg. De klant stelt Buro Rotzorg direct op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. De klant zal het ter beschikking gestelde materiaal in dezelfde staat (met uitzondering van de normale gebruikersslijtage) inleveren bij Buro Rotzorg.

– Het huren van materialen is uitsluitend mogelijk bij boeking. Na boeking is het niet meer mogelijk om materialen te huren via Buro Rotzorg.

– De klant dient bij het huren van sommige materialen een maat op te geven. De klant is hier zelf verantwoordelijk voor. Het niet meer mogelijk om kosteloos een wijziging aan te brengen in het huren van deze materialen na boeking.

– De huurprijs dient voldaan te worden bij betaling van de resterende boekingsprijs zoals bedoeld onder ‘BOEKING EN BETALING’.COACHINGS EN TRAININGEN


– Alle coachings en trainingen zijn uitsluitend geschikt voor ervaren klimmers (tenminste het niveau van het klimvaardigheidsbewijs ‘Indoor Toprope’ van de NKBV). De klant dient zelf te beoordelen of hiervan sprake is.

– Coachings en trainingen worden uitsluitend gegeven in klim- of boulderhallen van derden. 

– De kosten van de coaching en training omvatten niet de persoonlijke materialen en de entreeprijs van de klim- of boulderhal. Deze moet de klant bij de kassa van de klimhal waar de workshop of training gegeven wordt direct betalen. De entreeprijzen kunnen per klim- of boulderhal verschillen. Buro Rotzorg heeft geen invloed op de hoogte van de entreeprijzen. De klant dient vooraf zelf de actuele entreeprijzen bij de betreffende klim- of boulderhal na te vragen.  

– Een wijziging van de entreeprijzen is geen gegronde reden om een geboekte coaching of training kosteloos te annuleren. 

– De klant dient de regels en/of instructies van het personeel van de klim- of boulderhal in acht te nemen en te respecteren. 

– Bij een coaching of training zijn vervoer, vertier en/of consumpties (tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld) niet inbegrepen. De klant dient hier zelf (tijdig) voor zorg te dragen. Wanneer een klant geen vervoer heeft geregeld dan is dat geen reden om de coaching of training te annuleren. De annuleringsvoorwaarden zijn dan van toepassing. 

– De klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste persoonlijke materialen en/of uitrusting. Bepaalde materialen kunnen gehuurd worden bij Buro Rotzorg of in de klim- of boulderhal.

– Voor alle coachings en trainingen geldt een maximum en minimum aantal deelnemers

– Een boeking voor coaching of training is pas definitief indien de klant de aanbetaling heeft gedaan.

– Het is niet mogelijk om een coaching of training telefonisch of per e-mail te boeken. Dit kan uitsluitend gedaan worden via het boekingsformulier op de website van Buro Rotzorg.MINDERJARIGEN


– Een deelnemer die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, heeft voor deelname aan een coaching of training de schriftelijke toestemming van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger nodig.

– De ouder of wettelijke vertegenwoordiger dient zich op de hoogte stellen van de specifieke eisen en voorwaarden voor deelname aan een coaching of training met betrekking tot het vereiste klimniveau en lichamelijke conditie.

– De ouder of wettelijke vertegenwoordiger is verplicht alle persoonlijke omstandigheden van de minderjarige voor wie hij/zij de overeenkomst aangaat aan Buro Rotzorg te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de coaching of training. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. De ouder of wettelijke vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de inschatting of de minderjarige in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen resp. deel te nemen aan de coaching of training. Bij twijfel wordt aanbevolen om voorafgaand aan de boeking een arts te raadplegen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Rotterdam onder nummer 16/2018 AL.